Om

Föreningen har som mål att erbjuda en bra pedagogisk omsorg för barn mellan 0-6 år. Vi ska verka för en pedagogisk, kvalitativ och stimulerande barngruppsverksamhet, där omsorg, fostran, och lärande bildar en helhet och hjälper barnen med trygghet samt varaktiga relationer.
Vi har som mål att med föräldrar och personal lägga grunden för barnens utveckling och hjälpa dem med färdigheter, kunskap, bildning samt kulturell identitet.
Läroplanen för förskolan, Lpfö 18, är vägledande för vår verksamhet.

Vi är ett alternativ till förskoleverksamhet.
Vi vill att alla föräldrar ska ha en möjlighet att välja den form av barnomsorg som de tycker passar bäst för deras barn.
Målet är att gruppstorleken ska vara max 5 barn per vuxen beroende på ålder och vistelsetid.

Aktiviteter

Vi leker och lär i liten och stor grupp, både inne och ute. Vi lägger stor vikt vid just utevistelsen och vårt bostadsområde, Orrholmen, erbjuder stora möjligheter för barnen att leva ut sin fantasi och leklust.

Vår dagliga utemiljö består av innegården mellan Västra raden och Styrbordsgatan. Vi använder oss även av Orrlekens miljö.

Vi har gemensamma aktiviteter varje dag och varje termin arbetar vi utifrån ett tema. Det kan t.ex. handla om natur och miljö, vår stad, eller målningstekniker. Vi har idrott och rörelse 1 gång/v och gemensam samling 5 gånger/v där vi bl.a. lär barnen att lyssna, fråga, berätta, sjunga, prata.

Vi använder oss bl.a. av sånger, ramsor, sagor och berättelser där barnen får möjlighet att utveckla ex. sina språkkunskaper och begrepp för olika saker exempelvis färger och dagar.

Barnen äter i regel frukost, lunch och mellanmål i lokalen.
På fredagarna har vi dessutom en aktivitet som vi kallar för ”småkockarna” och det innebär att barnen är med och tillagar det som ska ätas till mellanmål den dagen. Vi kommer även att ha en aktivitet för 4- och 5- åringar som kallas för ”miniskola”.

Kompetensutvecklingsdagarna

Vi har en dag på vårterminen och tre dagar på höstterminen då personalen kompetensutvecklar sig.
En dag är lagd i Augusti-September och två stycken i samband med Jul.

Om barnomsorg behövs så sätts kända vikarier in dessa dagar.

Barnomsorgs taxa och regler

Vi följer taxeringen som finns inom Karlstad kommun.
Nedan finns ett antal länkar om vad som gäller angående taxor, scheman etc.

Sekretess/GDPR

Hur hanteras personuppgifter?

Vi behandlar personuppgifter i den omfattningen som behövs för att säkerställa att barn och elever får sina rättigheter tillgodosedda samt att verksamheten är likvärdig och effektiv.
I enlighet med dataskyddsförordningen behandlar vi enbart de personuppgifter som behövs för att fullgöra myndighetsutövning, rättsliga förpliktelser samt utföra uppgifter och administration av allmänt intresse inom förskole- och skolverksamhet.
Det är Personalkooperativet Slussen som är personuppgiftsansvarig för uppgifterna.
Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter.

Läs mer i dokumentet Sekretess/GDPR

Samverkan med vårdnadshavare

Uppföljningssamtal sker efter inskolning.
Föräldramöte sker under höstterminen och utvecklingssamtal under vårterminen.
Vi har denna hemsida med information om vår verksamhet och vi finns även på Facebook där vi lägger ut vad som händer i vår verksamhet

https://www.facebook.com/SlussenKarlstad/

Öppettider

Våra öppettider är måndagar – fredagar kl. 06.30 – 18.30

Måltider

Frukost 7.30 – 8.00 (Barnet ska senast ha lämnats 7.45)
Lunch 12.00
Mellanmål 14.30 – 15.00